Terms and conditions

1. Onze facturen zijn steeds bij ontvangst contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen.

2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingsboeten aan.

3. In geval van niet-betaling op de vervaldag van de facturen, behouden wij het recht om het factuurbedrag met 15 % te verhogen, met een minimum van 35 €.

4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

5. Eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom en het onvervreemdbare bezit van de verkoper tot aan de voldoening van alle vorderingen, zelfs in geval van een faillissement, gerechtelijk akkoord of beslag.

6. De klachten moeten ons onmiddellijk en schriftelijk gericht worden en dit ten laatste binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen.

7. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.